منتخب مطالب ادیب رضا زاده را بخوانید

در حوزه کسب و کار مطالب را دنبال کنید

Adib Rezazadeh
business consultant

ادیب رضازاده:

سال های بسیار زیادی را بدنبال دستاورد های مادی طی کردم با یادگیری خیلی از مهارت ها ، اما آنچه متوجه شدم این بود که تنها راه رشد و کسب موفقیت در درون خودمان هست و رشد شخصی کلید اصلی آن ، این شد که به مباحثی که با رشد شخصی آمیخته شده بود پرداختم و تحقیق می کردم و خوشحالم که بستری فراهم شده تا بتوانم آنچه را متوجه شدم به دیگران آموزش دهم.