همکاران من

همکاران ما:

نوید زاهدی

نوید زاهدی
بنیانگذار جهشی

سید مهدی حسینی
مدرش و مشاور کسب و کار

ادیب رضازاده
مشاور کسب و کار