مزرعه‌ی حیوانات

کتاب شماره ۳: کتاب مزرعه‌ی حیوانات کتابیکه به شما توصیه میکنم حتما مطالعه کنید. نویسنده : جورج اورول‌ معرفی کتاب مزرعه حیوانات از صداقت بسیار به دور است که [بگوییم] انسان‌ها به صورت ذاتی برابر هستند، که دو نفر بتوانند نیم ساعت باهم بوده و یکی بر دیگری برتری پیدا نکند. (ساموئل جانسون، نقل شده از جیمز[…]