پوشش آقایان در مذاکرات

نکاتی در مورد کت و شلوار: (پوشش آقایان) برچسب روی آستین کت می بایست حتما قبل از استفاده جدا شود . چاک پشت کت قبل از استفاده باز شود . جیب کت را هرگز باز نکنید زیرا باعث از فرم خارج شدن کت می گردد . جیب کت مخصوص حمل تجهیزات و موبایل و یا[…]